Una bona preparació del terreny és bàsica per al futur del jardí.

La preparació del terreny, ja sigui per a la construcció d’un jardí o la seva restauració, és bàsica per garantir un bon desenvolupament de les plantes i que aquestes estiguin en bones condicions. Amb tot projecte de jardineria important fer un pla d’acció per aconseguir un sòl amb condicions òptimes per a la vegetació. Per elaborar aquest pla cal tenir present molts condicionants, com ara, capacitat de drenatge, estructura del sòl, nivells de matèria orgànica i nutrients, presència de pedres, etc.

Per aconseguir una bona preparació del terreny cal començar a treballar-hi des del minut zero.

En funció de la vegetació que hi vulguem plantar i els tipus de sòl natural que hi hagi caldrà fer un drenatge per evitar l’entollament de l’aigua i que aquesta ofegui les arrels. El drenatge el farem amb grava i sempre hi farem un punt de desaigua, ja sigui connectat a una canonada per la recuperació i l’aporfitament de l’aigua o a una rasa o pou de drenatge.

El següent pas és la millora de l’estructura del sòl ja que aquesta pot presentar problemes de compactació que dificultin el desenvolupament de les arrels i tenir un nivell de nutrients molt baix tant d’origen orgànic com mineral.

Per a aquesta tasca de la preparació del terreny farem aportacions de terres amb les característiques adequades a cada jardí, juntament amb l’aportació de matèria orgànica que ajudi a l’esponjament del terreny i a l’aportació de nutrients. També és recomanable durant la plantació fer una aportació d’adob mineral d’alliberació controlada.

Cal tenir en compte que no totes les plantes requereixen el mateix tipus de substrat i, per tant, hi pot haver zones del jardí en les que sigui necessari aportar algun tipus de nutrient o terra diferent de la resta del jardí.

Finalment, les últimes tasques de preparació del terreny, però a la vegada igual d’importants i necessàries per poder fer el jardí són la definició dels nivells d’acabat, l’eliminació de terrossos o pedres, perfilar el terreny, etc.