La poda d’arbres i arbustos té com a objectiu principal aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat, mantenint-ne i millorant-ne la salut i l’estructura en general.

En qualsevol poda s’ha d’intentar respectar la biologia de l’arbre i adaptar el tipus de poda a cada situació.

Poda brocada Poda manteniment

També és pot fer per adaptar les plantes a l’espai disponible, per evitar la caiguda de branques o l’alçada d’aquestes o un sobrepès de branques que puguin posar en risc la seguretat de les persones, per motius sanitaris o simplement per motius estètics i ornamentals.

És innecessari podar si no existeix un motiu dels esmentats i no es té un objectiu clar.

Les tècniques són molt diverses en funció de si treballem amb plantes de flor, arbustos o arbres i el tipus d’espècie, situació en el jardí i època de l’any.

En arbrat destaquen tres tipus de poda diferents: de formació, de manteniment i excepcionals o de brocada.

Poda de formació Poda amb camió cistella

Formació: que es realitzen als primers anys de vida amb l’objectiu de tenir una bona estructura de brancada i definir la forma de l’arbre.

Manteniment: on s’eliminen parts vegetals perjudicials com ara branques mortes, trencades o que molestin o per aclarir la copa.

Excepcionals o brocada: és una actuació molt severa que consisteix en eliminar més d’un terç de les branques. S’acostuma a fer en espècies molt concretes, com ara les moreres, o per reduir capçades que s’hagin fet massa grans pel jardí, que suposin un problema de seguretat, etc.

En arbustos i plantes les tècniques de poda són molt similars a la dels arbres, tot i que amb altres mètodes d’aplicació. Com a tècnica diferencial tenim la poda topiaria que consisteix en donar formes geomètriques i concretes als arbustos.

També és molt important per a la poda i la salut  de les plantes disposar de bones eines de treball, en bones condicions i ben esmolades. Nosaltres podem realitzar la poda amb tisores mecàniques de bateria, serres manuals i motoserres.