Plantar gespa en el nostre jardí ens aporta molts avantatges ornamentals però també ambientals

La gespa en un jardí ens aporta una sensació de naturalesa, de frescor i de tranquil·litat molt gran. Implantar gespa en un jardí és molt recomanable, tot i que cal tenir molt clar quina és l’espècie que ‘s’adapta millor en cada cas. Principalment podem distingit dues classes de gespa: les tradicionals menys tolerants a la sequera i amb un manteniment més intensiu (tipus C3) i varietats molt més tolerant a la sequera i amb menys exigència de manteniment (tipus C4). Aquestes varietats de tipus C4 presenten una gran adaptació al nostre clima i el seu aspecte és igual que la majoria de gespes tipus C3.

 

Plantar gespa en el nostre jardí ens aporta molts avantatges ornamentals però també ambientals. Per exemple, la gespa és una gran superfície absorbent de la pols que equival a tenir una àrea de 3 a 6 vegades més gran que un terra enrajolat o sense res. També és una superfície que ens permet mantenir en un dia d’estiu la temperatura de 8 a 10ºC inferior a una superfície amb asfalt. Sabem que 250 m² de gespa consumeixen el CO2 i produeixen l’oxigen per a una família de 4 membres, o que 10.00 m² de gespa capturen a l’entorn de 12.000 kg de CO2 a l’any. A més les superficies amb gespa esmorteixen el soroll ambiental i són  un gran filtrant de l’aigua del terreny ajudant a purificar-la i evitar l’erosió.

Preparar un bon pla d’execució i de bones pràctiques de la gespa, ens ajudarà a reduir el manteniment i el consum d’aigua.

La gespa és un element viu que cada dia de l’any es comporta diferent i, per tant, necessita un bon coneixement professional per poder estar en bones condicions, pel que és necessari, durant la implantació d’una superfície de gesta, elaborar un pla d’execució i bones pràctiques tenint en compte tots els paràmetres que garanteixen tenir-la lliure de males herbes, bon nivell de nutrients, bon estat sanitari i fisiològic i un bon estat ornamental. També és important preparar aquest pla per evitar un consum excessiu d’aigua.